دنبال دنیای کودکی

سلام تازه اومدم آره... اما خوب کلی حرف دارم که واسطون بگم... کی می شنوه ؟ کسی که هنوز دنبال کودکیشه.

خوب از اول اول... اولش دیگه!.. یه پرستار کوچولو هستم که کلی دوست داره بگه!؟ چی بگه ؟ بگه سلام  سلام ..بگم اومدم تا با هم کمک کنیم دنیای کودکیمون خاموش نشه.

کم کم من این وبلاگ پر میکنم.. می خوام یک کوچولوی پربار باشیم دیگه... یه کوچولویی که سواد زیادی داره. منتظرم باشینا. خوب.

یادم رفت بگم! به همتون می گم خسته نباشید.بازم پیش من بیاین...

تا بعد فعلاً با اجازه

/ 4 نظر / 12 بازدید
هومن

شاد باشی و پایدار. [گل]

ساحل 2025

سلام تازه شروع کردی ‘ امیدورم موفق باشی[گل] دیر گفتی دیگه. چون طوفانیه طوفانیه[شوخی] من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد پس چرا عاشق نباشم....

ساحل 2025

•*..*•. .•.? .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*? ´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.? ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.? ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. ? #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.? ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.? ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..? ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهاي قشنگت? ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. ? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.? .•*..*•. .•*..*•. .

مژگان

سلام خوش اومدید و خوشحالم به جمعمون پیوستید ممنون که بهم سر زدید و امیدوارم دوستای خوبی برای هم باشیم[گل]