حس دوست داشتن در دل ادمک ....

 

בوســـت داشتنت بزرگترین نعمت בنیاســـت !

مرا شاב میــکند !

لبـخند را به בنیــایم هدیه مـیکند ...

حتـــی این روزهــا گاهی پرواز میکنـم !

من این בوســـت בاشتن را بیشــتر از هر چیز تو ایــن בنیا دوســــت دارم ...

پرواز کن و مرا به خاطر نگاه دار .... ادمک

/ 3 نظر / 30 بازدید
یه دوست قدیمی

دلتنگ مباش يک نفر محتاج است..... يک نفر شادي و لبخند تورا يک نفر ديدن چشمان تر از شوق تورا يک نفر لمس نگاه ، لمس روئيدن اميد تورا يک نفر شستن غم هايش را لب ان حوضک ابي دلت يک نفر محتاج است همه ابي هارا نازنين ،واژه ي صورتي ام محتاج است باش و دلتنگ مباش!!!

انسانم آرزوست

روز پرستار بر سالی عزیز، پرستار کوچولوی مهربان ،مبارک باد [گل][قلب][گل][دست][گل][دست][هورا][هورا][هورا][هورا]